REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Testează-ți auzul gratuit”

Organizat de societatea CLARFON SA, în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Promoționale “Testează-ți auzul gratuit” este CLARFON SA, societate comercială legal înființată, conform legilor române, cu sediul în București, Str Academiei, Nr 28-30, Et 9, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/7833/1998, CUI 10863793, atribut fiscal RO, capital subscris și vărsat 700.000 RON, având cont bancar numarul RO45 RZBR 0000 0600 0260 8980, deschis la Banca Raiffeisen – Agentia Mall, telefon 021/312.95.12, fax 021/312.95.12, denumită în continuare CLARFON, reprezentată prin domnul Ionuț Marius Stefănescu – Director General sau “Organizatorul”

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament.

 1. Durata promoției și aria de desfășurare

1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, urmând să fie organizată și să se desfășoare în cabinetele CLARFON (punctele de lucru ale SC CLARFON SA deschise în București și în țară, menționate în Anexa 1, ce se va actualiza cu modificările intervenite pe parcursul desfășurării campaniei) prin intermediul audioproteziștilor din cabinete.

 1. Dreptul de participare

În cadrul prezentei campanii promoționale, poate participa orice persoană interesată, respectiv orice persoană fizică, română – cu domiciliul stabil în România sau străină – cu reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani, care vine într—unul dintre cabinetele CLARFON S.A pentru a efectua o testare auditivă gratuită – AUDIOGRAMĂ și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. Acceptă și se supune prevederilor prezentului regulament
 2. Completează prezentul formular denumit ”Testează Auzul”
 3. Vine în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 la CLARFON S.A pentru a își face o testare auditivă gratuită – AUDIOGRAMA (audiograma tonală și audiograma vocală.
 1. Scopurile prelucrării de către CLARFON SA a datelor cu caracter personal furnizate de către persoanele care participă la prezenta campanie, prin completarea și semnarea Confirmării de primire/Certificatului de garanție sunt urmatoarele:
  Participarea dvs la promoția ce face obiectul regulament
  Efectuarea de statistici interne, fără alte obligații sau plăți din partea CLARFON S.A față de persoana dvs

Datele cu caracter personal furnizate conform prezentului regulament vor fi prelucrate pe toată durata de valabilitate a societății CLARFON S.A. Dacă la un moment dat nu mai doriți ca SC CLARFON SA să prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ați furnizat, va trebui să ne solicitați acest lucru printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată societății CLARFON S.A pe care să o transmiteți la adresa sediului nostru (CLARFON S.A – Bucuresti, Str Academiei, Nr 28-30, Et 9, Sector 1). Ulterior ștergerii datelor dvs cu caracter personal, CLARFON S.A va transforma datele dvs cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății, fără alte obligații sau plăți din partea CLARFON S.A față de persoana dvs.

Promoția se adresează numai persoanelor care îndeplinesc termenii și condțiile prezentului regulament.

CLARFON SA va depune toate diligențele pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei promoționale și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe.

CLARFON SA își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie să fie complete, conforme, reale și corecte, în caz contrar participarea la această campanie poate fi considerată nevalidă.

 1. Mecanismul campaniei promoționale și acordarea reducerii

Promoția se adresează oricarei persoane fizice, române sau străine, care îndeplinește în mod cumulativ toți termenii și toate condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Pacientul care se prezinta in oricare cabinet Clarfon (conform Anexa 1), conform unei programări efectuate la cabinetul respectiv, beneficieaza GRATUIT de audiogramă (testare auditivă).

Nu se acorda contravaloarea in bani a audiogramei.

 1. Regulamentul promoției

Regulamentul promoțieiTestează-ți auzul gratuit” este disponibil gratuit online pe www.clarfon.ro și în cabinetele Clarfon. Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără o notificare prealabilă, modificările intrand în vigoare de la data afișării acestora în cabinetele Clarfon .

 1. Protecția datelor personale

Organizatorul, deținând numar de Operator de date cu caracter personal 8587 se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să manipuleze datele personale ale participanților conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Datele Dvs cu caracter personal furnizate în campania „Compensam pe loc asigurarea CAS” vor fi prelucrate de  CLARFON SA  numai în scopurile menționate mai sus. Prin participarea Dvs la campanie, Dvs vă exprimați acordul pentru dezvăluirea datelor Dvs cu caracter personal următorilor terți:, împuterniciților societății Clarfon SA care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seama  Clarfon SA cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001 (cum ar fi firma de curierat).

Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18).

 1. Dreptul de acces la date – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informaţii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:
  a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

 1. Dreptul de opoziţie – are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va înainta organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
  a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 1. Dreptul de a se adresa justiţiei – Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter persona

Datele cu caracter personal furnizate prin formular vor fi prelucrate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, inclusiv pe perioada tragerii la sorti, acordarii premiului si anuntarii castigatorului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse si transformate in date anonime in vederea prelucrarii acestora pe toata durata existentei societatii in scopuri statistice interne in cazul in care nu ati fost desemnat castigator si/sau nu ati bifat campul “Acord Marketing”.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanei desemnate castigator al prezentei Campanii, acestea vor fi prelucrate pe perioada de pastrare prevazuta de legile in vigoare (din domeniul contabilitatii si alte acte normative aplicabile).

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanelor care au bifat campul “Acord Marketing” (pentru primirea  prin email si telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de la societatea CLARFON SA de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), datele cu caracter personal ale acestor persoane vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societatii CLARFON SA.

Daca la un moment dat nu mai doriti ca CLARFON SA sa prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ati furnizat prin completarea formularului, va trebui sa ne solicitati acest lucru printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA pe care sa o transmiteti la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro).

Ulterior stergerii datelor Dvs cu caracter personal, CLARFON SA va transforma datele Dvs cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoana dumneavoastra

 1. Încetarea promoției

Prezenta promoție inceteaza la termenul stabilit (31.07.2024) sau numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Ionuț Marius Stefănescu

Director General CLARFON SA

Anexa nr 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI „Testează-ți auzul gratuit organizata de Societatea CLARFON S.A.

1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024

Cabinet Alba-IuliaBulevardul Revolutiei 1989, Nr. 17,Bl.2AB,ap.46,Alba Iulia, judetul Alba
Cabinet AlexandriaStr Dunării, Nr 30 (zona Stației HCC), Alexandria, Jud Teleorman
Cabinet AradBd. Revoluţiei, nr. 64, ap 4B (vis-à-vis de Primarie), Arad, judetul Arad
Cabinet Arad 2str. Calea Aurel Vlaicu, Bloc L, apartament 13 parter, Arad,judetul Arad
Cabinet Bacau 1Str 9 Mai ,nr 5, camera 2 , sc B, Ap 2, Bacau, judetul Bacau
Cabinet Bacau2str. Mioritei, nr. 7C, et. 1, Bacau, judetul Bacau
Cabinet Bacau3str. Republicii, nr.40, scara A, ap. 4, Bacau- Narciselor,judetul Bacau
Cabinet Baia MareStr. George Coșbuc nr. 34, bl. C3/62, Baia Mare,judetul Maramures
Cabinet BistritaBd Decebal, Nr 40, Parter, Bistrita, judetul Bistrita -Nasaud
Cabinet BrașovStr Iuliu Maniu, Nr 36, Parter, Brasov, judetul Brasov
Cabinet Brașov2Calea Bucuresti nr. 78A, bloc A3, parter, Brasov, judetul Brasov
Cabinet BrăilaȘos. Buzăului, Bl B1, parter, vis-à-vis de Spitalul Județean, Braila, judetul Brasov
Cabinet Brăila2str. General Eremia Grigorescu, nr. 40, bl. 5A, parter, Braila, judetul Braila
Cabinet C. BrancoveanuB-dul Constantin Brancoveanu, nr. 116, bl. M2/III, parter, sector 4, Bucuresti
Cabinet BuzăuBd. Nicolae Titulescu, nr. 23, Buzau, judetul Buzau
Cabinet Buzău2Buzau, Bd. Unirii, bl. B1, parter, judetul Buzau
Cabinet BotosaniStr. Postei nr.9, parter, ap. 1, Botosani Judetul Botosani
Cabinet CâmpinaCampina, B-dul  Carol I, nr. 32, bl. 6A, parter, judetul Prahova
Cabinet ColţeaStr. Colţei, nr.8, sector 3, Bucuresti
Cabinet  ColentinaSos Colentina, nr.55, bl. 83, parter, Sector 2, Bucuresti
Cabinet  CoraCora Pantelimon – Şos. Vergului, nr. 20, sector 2, Bucuresti
Cabinet ClujStr. Moţilor, nr. 19, cabinet 5, in incinta CDT, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Cabinet Cluj 2Str. Ion Popescu Voiteşti, nr. 2 – 4, ap. 8, Cluj-Napoca,judetul Cluj
Cabinet Cluj 4Piata Mihai Viteazu, nr. 9/a, ap. 32/A, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Cabinet Cluj 3Str București, nr 49, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Cabinet CalarasiPrelungirea Bucuresti, nr 15, bl D6 (fost B11), parter, Lot 4,Calarasi,  judetul Calarasi
Cabinet ConstanţaBd. Tomis, nr. 142, bl. TD2A, parter, (vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa),Constanta
Cabinet Constanţa2Bd-ul Alexandru Lapusneanu, nr.74, bl. LE 20A, Parter, sectia Electro 10, Constanta
Cabinet CorabiaStr Cuza Voda, Nr 84, Ap 3, Parter, Corabia, judetul Olt
Cabinet CraiovaCalea Bucureşti, nr. 83, bl. A13, sc.4, ap. 1, parter, Craiova, judetul Dolj
Cabinet Craiova 2Bd 1 Mai, Nr 48, Et 2, în incinta MedArt Clinic, Craiova, judetul Dolj
Cabinet Craiova 3str. Traian Gheorghiu nr. 11, camerera 1,2,3 , Craiova, judetul Dolj
Cabinet Curtea de ArgesB-dul Basarabilor, nr. 97, Curtea de Arges, judetul Arges
Cabinet Drumul TabereiStr. Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, parter, P-ţa Valea Ialomiţei, sector 6, Bucuresti
Cabinet DudeştiCalea Dudeşti, nr. 129, parter, sector 3, Bucuresti
Cabinet DevaBd. 22 Decembrie, nr. 6, in incinta Laurus Medical, Deva, judetul Hunedoara
Cabinet Drăgășanistr. Tudor Vladimirescu 400, bl. R1,sc. C,Parter,Dragasani,Valcea
Cabinet DrobetaBd. Carol I, nr. 61 (în incinta Policlinicii Sănătatea), Dr. Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Cabinet Drobeta 2Splai Mihai Viteazu, nr. 25, bl. A1, sc. 2, Dr. Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Cabinet Drobeta 3str. Anghel Saligny, nr. 12 B, spatiul nr. 12, Dr. Turnu Severin, judetul Mehedinti
Cabinet FagarasB-dul Unirii, bl. 8, spatiul comercial nr.5, Fagaras, Brasov
Cabinet FocşaniStr. Alexandru Vlahuţă, bl. 2, parter, Focsani, judetul Vrancea
Cabinet Focşani2Focsani, b-dul Unirii, nr. 67, parter, judetul Vrancea
Cabinet Galaţi 1Str. Brăilei, nr. 202, bloc B9, parter, Micro 18, Galati, judetul Galati
Cabinet Galaţi 3str. Siderurgistilor, nr. 45, bl. M3B, sc.2, ap. 34, Galati, judetul Galati
Cabinet Galaţi 2Str Rosiori, nr 4 bis,parter bl BR16B,SC 5,AP 174, Galati, judetul Galati
Cabinet GiurgiuSOS. Bucuresti , bl.207/3S1, SC. A, AP. 3, parter, Giurgiu, judetul Giurgiu
Cabinet GriviţaCalea Griviţei, nr. 168, sector 1, Bucuresti
Cabinet Hunedoarastr. Victoriei nr. 12 B, Hunedoara, judetul Hunedoara
Cabinet IaşiBd. Carol 1, Nr. 3, Etaj 1 (în cl. Copou Business Center, vis-à-vis  Spitalul CFR), Iasi, judetul Iasi
Cabinet Iaşi2str. Nicolina, nr. 2, bloc C7, scara B, parter,Iasi,judetul Iasi
Cabinet MangaliaStr Portului, Nr 1, Bl P3, Sc A, Mangalia, Jud Constanta
Cabinet MediasMedias, str. I. Gh. Duca  nr. 30, judetul Sibiu
Cabinet MilitariBd Iuliu Maniu, Nr 65, Sector 6, Bucuresti
Cabinet Miercurea CiucB-dul Fratiei, nr.5, scara B, spatiu comercial, Miercurea Ciuc, Jud Harghita
Cabinet MioveniStr. Cărănești, nr. 1, Cam 5 (în incinta Policlinicii), Mioveni, judetul Arges
Cabinet OltenițeiȘos. Olteniței, Nr 162, Bl 3, Parter,sector 4, Bucuresti
Cabinet OltenițaStr. Argeșului, nr. 78-80, bl E2, parter, Oltenita, jud. Calarasi
Cabinet OradeaStr Dr Louis Pasteur, Nr 1, Bl M1, vis a vis de Policlinica, Oradea,  judetul Bihor
Cabinet Oradea2B-dul Dacia, nr. 25, bl. U5, parter,Oradea, judetul Bihor
Cabinet PantelimonSos. Pantelimon nr 254, Bl.55, parter, Sector 3, Bucuresti
Cabinet PanduriCalea 13 Septembrie, nr 118-120, parter, sector 5, Bucuresti
Cabinet Pascanistr. Stefan Cel Mare, nr. 22, bl. G2B, parter, tronson I,Pascani,judetul Iasi
Cabinet PetroșaniStr Petru Maior, Nr 2, Petrosani, judetul Hunedoara
Cabinet Piatra Neamtstr. Mihai Eminescu, nr. 8, bloc 8(D5), sc. B,ap. 39, Piatra Neamt, judetul Neamt
Cabinet PiteştiStr. Aleea Spitalului, nr. 16, et 1, Pitesti, judetul Arges
Cabinet Piteşti2B-dul I.C. Bratianu, nr.54, bl. PR, sc. B, parter, Pitesti, judetul Arges
Cabinet PloieştiStr Romana, Nr 109, Ploiesti, judetul Prahova
Cabinet Ploieşti2Str.  Ghe. Doja nr. 23, bl. 34F,parter, Ploiesti, judetul Prahova
Cabinet Rm. VâlceaCalea lui Traian, nr. 183, bl. 15, (vis-à-vis de Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel),Rm, Valcea, judetul Valcea
Cabinet C. RahoveiCalea Rahovei nr.291, bloc 81B, parter,sector 5,  Bucuresti
Cabinet RomanStr Dumbrava Rosie, Nr 28, Roman, judetul Neamt
Cabinet Ștefan cel MareȘos. Ștefan cel Mare, Nr 36, Bl 30B, parter, sector 2, Bucuresti
Cabinet Sf. GheorgheBd. General Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap.3, Sf. Gheorghe, judetul Covasna
Cabinet Satu MareStr. Careiului bl. C12-14, Satu Mare, judetul Satu Mare
Cabinet SibiuStr. Constituției, Bl 24, parter, Sibiu, judetul Sibiu
Cabinet SighisoaraStr. Hermanm Oberth, nr. 33, ap. 1 si 2, Sighisoara, judetul Mures
Cabinet SlatinaStr. Trandafirilor, Bl 9, Sc C, Ap 3, parter (vis-a-vis de Spitalul Judetean), Slatina,judetul Olt
Cabinet SloboziaStr Lacului nr 3,camera2,bloc U38, scara A, Slobozia, judetul Ialomita
Cabinet SuceavaB-dul 1 Mai, nr. 2, bl. Tip P, apartament Activ, Suceava, judetul Suceava
Cabinet TârgovișteStr. Col. Băltărețu, Nr 44, Targoviste, judetul Dambovita
Cabinet Târgu JiuStr. Republicii, Bl 8, Parter (vis-à-vis de Comisariat), Targu Jiu, judetul Gorj
Cabinet Târgu-Mureş 1Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 25, Targu Mures, judetul Mures
Cabinet Târgu-Mureş 2Bd 1 Decembrie 1918, Nr 23, parter, vis-à-vis de Policlinica Nr 2,Targu Mures, judetul Mures
Cabinet TimisoaraBd Revolutiei, Nr 13, Parter, Timisoara, judetul Timis
Cabinet Timisoara2Str. Iuliu Maniu nr. 2, Timisoara, judetul Timis
Cabinet TulceaStr Salciilor ,nr 8 Parter,Cabinet 3-4, Tulcea, judetul Tulcea
Cabinet Tulcea 2Tulcea, str. Isaccei, nr. 12, judetul Tulcea
Cabinet Vasluistr. Republicii, bloc 329, scara B, Vaslui, judetul Vaslui
Cabinet ZalauB-dul Mihai Viteazul, bloc Perla, sc.A, ap. 41/II,  Zalau, jud. Salaj

Prin IONUT MARIUS STEFANESCU

Director general CLARFON S.A

Aparate Auditive - Canule Traheale - Implant Cohlear - Testare Auz
Logo
Register New Account
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart