REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “50% reducere la orice difuzor extern înlocuit

Organizat de societatea CLARFON SA, în perioada 24 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Promoționale “50% reducere la orice difuzor extern înlocuit” este CLARFON SA, societate comercială legal înființată, conform legilor române, cu sediul în București, Str Academiei, Nr 28-30, Et 9, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/7833/1998, CUI 10863793, atribut fiscal RO, capital subscris și vărsat 700.000 RON, având cont bancar numarul RO45 RZBR 0000 0600 0260 8980, deschis la Banca Raiffeisen – Agentia Mall, telefon 021/312.95.12, fax 021/312.95.12, denumită în continuare CLARFON S.A, reprezentată prin domnul Ionuț Marius Stefănescu – Director General sau “Organizatorul”

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament.

 1. Durata promoției și aria de desfășurare

24 Noiembrie 2023 – 31 martie 2024, urmând să fie organizată și să se desfășoare în cabinetele CLARFON (punctele de lucru ale CLARFON S.A deschise în București și în țară, menționate în Anexa 1, ce se va actualiza cu modificările intervenite pe parcursul desfășurării campaniei) prin intermediul audioproteziștilor din cabinete.

 1. Dreptul de participare

În cadrul prezentei campanii promoționale, poate participa orice persoană interesată, respectiv orice persoană fizică, română – cu domiciliul stabil în România sau străină – cu reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani, care vine CLARFON S.A și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. Acceptă și se supune prevederilor prezentului regulament
 2. Vine în perioada 23 Noiembrie 2023 – 31 Martie 2024, în cabinetele CLARFON S.A cu un aparat auditiv produs de WSA Audiology sau SONOVA pentru a își înlocui difuzorul extern (RIC)
 1. Scopurile prelucrării de către CLARFON SA a datelor cu caracter personal furnizate de către persoanele care participă la prezenta campanie, prin completarea și semnarea Confirmării de primire/Certificatului de garanție (Anexa 2) sunt urmatoarele:
 • Participarea dvs la promoția ce face obiectul regulament
 • Efectuarea de statistici interne, fără alte obligații sau plăți din partea CLARFON S.A față de persoana dvs

Datele cu caracter personal furnizate conform prezentului regulament vor fi prelucrate pe toată durata de valabilitate a societății CLARFON S.A. Dacă la un moment dat nu mai doriți ca SC CLARFON SA să prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ați furnizat, va trebui să ne solicitați acest lucru printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată societății CLARFON S.A pe care să o transmiteți la adresa sediului nostru (CLARFON S.A – Bucuresti, Str Academiei, Nr 28-30, Et 9, Sector 1). Ulterior ștergerii datelor dvs cu caracter personal, CLARFON S.A va transforma datele dvs cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății, fără alte obligații sau plăți din partea CLARFON S.A față de persoana dvs.

Promoția se adresează numai persoanelor care îndeplinesc termenii și condțiile prezentului regulament.

CLARFON SA va depune toate diligențele pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei promoționale și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe.

CLARFON SA își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie să fie complete, conforme, reale și corecte, în caz contrar participarea la această campanie poate fi considerată nevalidă.

 1. Mecanismul campaniei promoționale și acordarea reducerii

Promoția se adresează oricarei persoane fizice, române sau străine, client al CLARFON S.A care îndeplinește în mod cumulativ toți termenii și toate condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Clientul care vine cu un aparat WSA Audiology sau SONOVA pentru înlocuirea difuzorului extern RIC,  în perioada 24 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 va primi o reducere de 50% din pretul cu TVA. În cazul în care clientul nu achiziționează în perioada promoției de la CLARFON S.A difuzorul extern amintit mai sus, acesta nu este îndreptățit să primească reducerea mentionata mai sus.

 1. Taxe si impozite

Organizatorul nu este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 1. Regulamentul promoției

Regulamentul promoției 50% reducere la orice difuzor extern înlocuit”  este disponibil gratuit în cabinetele Clarfon. Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără o notificare prealabilă, modificările intrand în vigoare de la data afișării acestora în cabinetele Clarfon .

 1. Protecția datelor personale

Organizatorul, deținând numar de Operator de date cu caracter personal 8587 se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să manipuleze datele personale ale participanților conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Datele Dvs cu caracter personal furnizate în campania „Compensam pe loc asigurarea CAS” vor fi prelucrate de  CLARFON SA  numai în scopurile menționate mai sus. Prin participarea Dvs la campanie, Dvs vă exprimați acordul pentru dezvăluirea datelor Dvs cu caracter personal următorilor terți:, împuterniciților societății Clarfon SA care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seama  Clarfon SA cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001 (cum ar fi firma de curierat).

Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18).

 1. Dreptul de acces la date – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informaţii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:
 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

 1. Dreptul de opoziţie – are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va înainta organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 1. Dreptul de a se adresa justiţiei – Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Datele de contact ale Organizatorului Campaniei sunt urmatoarele:

 • Clarfon SA, cu sediul in str Academiei nr 28-30, et 9, biroul nr 2, sector 1, Bucuresti, numar de telefon 021/312.95.12, numar de fax 021/312.95.12, adresa de email asistentmanager@clarfon.ro
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor: Iuliana Papel, tel 0771. 715. 121, adresa de email dpo@clarfon.ro

De asemenea, e bine sa stiti ca la nivelul României functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plângere atunci când considerati ca v-au fost încalcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

 1. Încetarea promoției

Prezenta promoție poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Ionuț Marius Stefănescu

Director General CLARFON SA

Anexa nr 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI ,, 50% reducere la orice difuzor extern înlocuit

organizata de Societatea CLARFON S.A.

24 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

 

CabinetAdresa
Cabinet Bucureşti ColţeaStr. Colţei, nr. 8, sector 3
Cabinet Bucureşti CoraCora Pantelimon – Şos. Vergului, nr. 20, sector 2
Cabinet București ColentinaȘos.Colentina nr.55, Bl.83, parter
Cabinet Bucureşti DelfinuluiŞos. Pantelimon Nr 256, Bl 53, parter
Cabinet Bucureşti Drumul TabereiStr. Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, parter, P-ţa Valea Ialomiţei, sector 6
Cabinet Bucureşti DudeştiCalea Dudeşti, nr. 129, parter, sector 3
Cabinet Bucureşti GriviţaCalea Griviţei, nr. 168, sector 1
Cabinet Bucureşti OltenițeiȘos. Olteniței, Nr 162, Bl 3, Parter
Cabinet Bucureşti PanduriCalea 13 Septembrie, nr 118-120, parter
Cabinet Bucureşti Ștefan cel MareȘos. Ștefan cel Mare, Nr 36, Bl 30B, parter
Cabinet Bucureşti EnayatiSos Gheorghe Sisesti Nr 8A, cabinet 17, Ambulator, in incinta Enayati Medical City
Cabinet Bucureşti Iuliu ManiuBd Iuliu Maniu, Nr 65, Sector 6, Bucuresti
Cabinet Alba-Iulia 2Bd Revolutiei 1989, Nr 11, Parter
Cabinet AlexandriaStr Dunării, Nr 30 (zona Stației HCC), Alexandria, Jud Teleorman
Cabinet AradBd. Revoluţiei, nr. 64, ap 4B (vis-à-vis de Primarie)
Cabinet Arad 2str. Calea Aurel Vlaicu, Bloc L, apartament 13 parter
Cabinet Baia MareStr. George Coșbuc nr. 34, bl. C3/62
Cabinet BistritaBd Decebal, Nr 40, Parter
Cabinet BrașovStr Iuliu Maniu, Nr 36, Parter
Cabinet BrăilaȘos. Buzăului, Bl B1, parter, vis-à-vis de Spitalul Județean
Cabinet BuzăuBd. Nicolae Titulescu, nr. 23
Cabinet CâmpinaBd. Carol, nr. 65, bl. 17 C, subsol, cabinet nr. 2, lângă Policlinica Câmpina
Cabinet ClujStr. Moţilor, nr. 19, cabinet 5, in incinta CDT
Cabinet Cluj 2Str. Ion Popescu Voiteşti, nr. 2 – 4, ap. 8
Cabinet Cluj 3Str București, nr 49, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cabinet CalarasiCalarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr 15, bl D6 (fost B11), parter, Lot 4, judetul Calarasi
Cabinet ConstanţaBd. Tomis, nr. 142, bl. TD2A, parter, (vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa)
Cabinet CorabiaStr Cuza Voda, Nr 84, Ap 3, Parter, jud Olt
Cabinet CraiovaCalea Bucureşti, nr. 83, bl. A13, sc.4, ap. 1, parter
Cabinet Craiova 2Bd 1 Mai, Nr 48, Et 2, în incinta MedArt Clinic
Cabinet DevaBd. 22 Decembrie, nr. 6, in incinta Laurus Medical
Cabinet DrăgășaniStr. Tudor Vladimirescu, nr. 408, et. 2 ,în incinta Policlinicii Municipale
Cabinet DrobetaBd. Carol I, nr. 61 (în incinta Policlinicii Sănătatea)
Cabinet Drobeta 2Splai Mihai Viteazu, nr. 25, bl. A1, sc. 2
Cabinet FocşaniStr. Alexandru Vlahuţă, bl. 2, parter
Cabinet FăgărașB-dul Unirii bl.8, spatiu commercial nr.5, Făgăraș
Cabinet GalaţiStr. Brăilei, nr. 202, bloc B9, parter, Micro 18
Cabinet GiurgiuȘoș.București, bl.207/3S1, SC.A, ap.3, parter
Cabinet IaşiBd. Carol 1, Nr. 3, Etaj 1 (în clădirea Copou Business Center, vis-à-vis de Spitalul CFR)
Cabinet MangaliaStr Portului, Nr 1, Bl P3, Sc A, Mangalia, Jud Constanta
Cabinet Miercurea CiucStr Harghita, Nr 3, Ap 2, Miercurea Ciuc, Jud Harghita
Cabinet MioveniStr. Cărănești, nr. 1, Cam 5 (în incinta Policlinicii)
Cabinet OltenițaStr. Argeșului, nr. 78-80, bl E2, parter
Cabinet OradeaStr Dr Louis Pasteur, Nr 1, Bl M1, vis a vis de Policlinica
Cabinet PetroșaniStr Petru Maior, Nr 2
Cabinet PiteştiStr. Aleea Spitalului, nr. 16, et 1
Cabinet Pitesti 2Cartier Central, B-dul. I.C.Brătianu, Nr.54, Bl.PR, Sc. B, Parter, Jud. Argeș
Cabinet PloieştiStr Romana, Nr 109, Ploiesti
Cabinet Ploiești 2Str.Ghe. Doja nr.23, bl.34F, parter, Ploiești
Cabinet Rm. VâlceaCalea lui Traian, nr. 183, bl. 15, parter, (vis-à-vis de Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel)
Cabinet RomanStr Dumbrava Rosie, Nr 28, Roman
Cabinet Sf. GheorgheBd. General Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap.3
Cabinet Satu MareStr Careiului, Bl. C12-14, Parter, Satu Mare, Jud Satu Mare
Cabinet SibiuStr. Constituției, Bl 24, parter
Cabinet SighisoaraStr Ilarie Chendi, Nr 12, Parter, Copr A, Sighisoara, Jud Mures
Cabinet SlatinaStr. Trandafirilor, Bl 9, Sc C, Ap 3, parter (vis-a-vis de Spitalul Judetean)
Cabinet TârgovișteStr. Col. Băltărețu, Nr 44
Cabinet Târgu JiuStr. Republicii, Bl 8, Parter (vis-à-vis de Comisariat)
Cabinet Târgu-Mureş 1Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 25
Cabinet Târgu-Mureş 2Bd 1 Decembrie 1918, Nr 23, parter, vis-à-vis de Policlinica Nr 2
Cabinet ZalăuB-dul Mihai Viteazul, bloc Perla, sc.A, ap.41/II, Zalau
Cabinet TimisoaraBd Revolutiei, Nr 13, Parter, Timisoara

Societatea CLARFON S.A.
Prin IONUT MARIUS STEFANESCU

Aparate Auditive - Canule Traheale - Implant Cohlear - Testare Auz
Logo
Register New Account
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart